365 câu tiếng Anh giao tiếp

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Phần 4

Read More »

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Phần 3

Read More »

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Phần 2

101. I hope you’ll forgive me. = Tôi hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi. 102. I know the feeling. = Tôi rất hiểu cảm giác đó. 103.I mean what I say. = Tôi biết những gì mình nói. 104.I owe you one. = Tôi nợ anh. 105.I really regret it. = Quả thật tôi rất lấy làm tiếc. ...

Read More »

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản ( Phần 1: 100 câu)

1. Absolutely. = (Dùng để trả lời) Đúng thế./ Vậy đó./ Đương nhiên rồi./ Chắc là vậy rồi. 2. Absolutely impossible! = Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó. 3. All I have to do is learn English. = Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh. 4. Are you free tomorrow? = Ngày ...

Read More »