Ngữ pháp ABC

Bài 4 – Đại Từ Nhân Xưng

I. Các loại đại từ Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:

Read More »

Bài 3 – Động Từ và Câu

Động từ (Verb) Động từ trong tiếng Anh gọi là Verb. Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động. Động từ là từ loại có rất nhiều biến thể. Động từ chưa biến thể gọi là động từ nguyên thể (Infinitive), các động từ nguyên thể thường được viết có to đi trước.

Read More »

Bài 2 – Danh Từ và Mạo Từ

Bất kỳ ngôn ngữ nào khi phân tích văn phạm của nó đều phải nắm được các từ loại của nó và các biến thể của từ loại này. Trước hết chúng ta tìm hiểu về danh từ là từ loại quen thuộc nhất và đơn giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ.

Read More »

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo:

Read More »