Tag Archives: 365 cau tieng anh

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản ( Phần 1: 100 câu)

1. Absolutely. = (Dùng để trả lời) Đúng thế./ Vậy đó./ Đương nhiên rồi./ Chắc là vậy rồi. 2. Absolutely impossible! = Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó. 3. All I have to do is learn English. = Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh. 4. Are you free tomorrow? = Ngày ...

Read More »