Tag Archives: grammar

Phân biệt “work” và “job”

PHÂN BIỆT “WORK” VÀ “JOB” Trước hết về mặt ngữ pháp, “work” vừa là một danh từ, vừa là một động từ. Trong khi đó “job” chỉ là một danh từ.

Read More »