Tag Archives: Tiếng Anh ở Úc 2

Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20 Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20: thời tương lai; hành động thường xảy ra; mô tả đồ vật; người và nơi chốn; thể chủ động và bị động; nói về thời quá khứ; câu trực tiếp và gián tiếp; thể giả định.

Read More »

Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10 Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10: cách chào hỏi; đặt câu hỏi; thì quá khứ; xin chỉ đường; yêu cầu lịch sự; số lượng không đếm được; đề nghị và khuyên; quan hệ nhân quả; quan hệ giả định; thì tương lai; so sánh.

Read More »

Bài 20: Nói về chuyện quá khứ – thể giả định

Bài 20: Nói về chuyện quá khứ – thể giả định Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ; cách phát âm, luyện tập; kỳ cuối của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 19: Câu trực tiếp và gián tiếp

Bài 19: Câu trực tiếp và gián tiếp Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 19 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 18: Nói về thời quá khứ

Bài 18: Nói về thời quá khứ Dùng thời quá khứ hoàn thành để nói về một sự việc diễn ra trong quá khứ trước khi một sự việc khác xảy ra; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 18 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 17: Nói về thời quá khứ

Bài 17: Nói về thời quá khứ Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, tiếp tục cho tới hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 17 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 16: thể chủ động và bị động

Bài 16: thể chủ động và bị động Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ ‘to be’; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 16 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí

Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như ‘in, on, next to, near, by, in front of, opposite; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 15 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 14: Mô tả người

Bài 14: Mô tả người Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 14 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »

Bài 13: Mô tả đồ vật

Bài 13: Mô tả đồ vật Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 13 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Read More »