Tag Archives: tienganh

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản ( Phần 1: 100 câu)

1. Absolutely. = (Dùng để trả lời) Đúng thế./ Vậy đó./ Đương nhiên rồi./ Chắc là vậy rồi. 2. Absolutely impossible! = Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó. 3. All I have to do is learn English. = Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh. 4. Are you free tomorrow? = Ngày ...

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 14

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 13

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 12

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 11

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 10

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 9

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 8

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 7

Read More »

Phỏng vấn Tiếng Anh: Bài 6

Read More »