Unit 10. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Unit 10. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)
a friend of John’s: một người bạn của John.
Chúng ta đã biết cách dùng này trong bài Sở hữu cách.
Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).
Tính từ sở hữu (possessive adjectives) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại này:

http://www.tienganhthongdung.com/wp-content/uploads/2011/02/bai10-Dai-tu-so-huu.gif

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo: Đăng ký theo ...

Leave a Reply